CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực nhân sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ
chuyên môn, chuyên ngành
Chứng chỉ hành nghề
Số năm kinh nghiệm
Số sổ
bảo hiểm
xã hội
01 Lê Quốc Triệu Giám đốc Kỹ sư xây dựng - Quản lý dự án: Hạng II;
- Thiết kế kết cấu công trình DD&CN, HTKT: Hạng II;
- Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II;
- Chứng chỉ đấu thầu.
 
27
9002002961
02 Trịnh Sơn Phó giám đốc Kỹ sư thủy lợi - Giám sát công trình DD&CN, HTKT, NN&PTNT: Hạng II.
 
25
HĐCĐ
03 Trần Quốc Hùng Phó giám đốc, trưởng phòng
thiết kế 1
Kỹ sư xây dựng - Thiết kế kết cấu công trình DD&CN, HTKT: Hạng II;
- Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II.
 
17
4908018101
04 Phan Thanh Vân Phó giám đốc, trưởng phòng Quản lý chất lượng Kỹ sư xây dựng - Quản lý dự án: Hạng II;
- Thiết kế kết cấu công trình DD&CN: Hạng III;
- Giám sát công trình DD&CN: Hạng II;
- Giám sát công trình HTKT: Hạng III;
- Giám sát công trình GT: Hạng III;
- Định giá xây dựng: Hạng III.
17
4913013632
05 Nguyễn Thị Khánh Linh Trưởng phòng đấu thầu Ks kinh tế xây dựng & quản lý dự án - Quản lý dự án: Hạng III;
- Định giá xây dựng: Hạng III;
- Chứng chỉ đấu thầu.
10
4913013749
06 Lê Thị Thu Thủy Phòng đấu thầu Ks kinh tế xây dựng & quản lý dự án - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
13
4921948350
07 Lê Văn Tỵ Trưởng phòng quản lý dự án Kỹ sư xây dựng - Quản lý dự án: Hạng II;
- Thiết kế kết cấu công trình DD&CN: Hạng III;
- Giám sát công trình DD&CN: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng III;
- Chứng chỉ đấu thầu.
17
7908166046
08 Lê Thị Mỹ Hương Phòng quản lý dự án Ks kinh tế xây dựng - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
06
4921411757
09 Nguyễn Thanh Tùng Phó phòng thiết kế 1 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng III;
- Thiết kế HTKT công trình: Hạng III.
12
4913013748
10 Phan Đình Nguyện
 
Phòng thiết kế 1 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế HTKT công trình.
07
4916018213
11 Lê Quang Công Phòng thiết kế 1 Kỹ sư xây dựng - Thiết kế kết cấu công trình DD&CN: Hạng II;
- Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng II;
16
7908164903
12 Nguyễn Thanh San Phòng thiết kế 1 Kỹ sư xây dựng - Thiết kế kết cấu công trình DD&CN: Hạng II;
- Khảo sát địa hình công trình.
08
7916443871
13 Phan Thanh Tiên Phòng thiết kế 1 Kỹ sư xây dựng - Thiết kế kết cấu công trình DD&CN;
- Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng III.
07
4820330428
14 Trương Thị Thu Thảo Phòng thiết kế 1 Ths quản lý xây dựng - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng: Hạng II.
12
4911018988
15 Nguyễn Văn Hưng Trưởng phòng thiết kế 2 Kỹ sư cầu đường - Thiết kế công trình GT, HTKT: Hạng II;
- Giám sát công trình GT, HTKT: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II.
14
4914011603
16 Hồ Việt Anh Phòng thiết kế 2 Ks kinh tế xây dựng & quản lý dự án - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng;
- Chứng chỉ đấu thầu.
14
4411000490
17 Huỳnh Ngọc Ấn Phó phòng giám sát Cao đẳng cầu đường, Kỹ sư xây dựng - Quản lý dự án: Hạng III;
- Thiết kế công trình GT, NN&PTNT: Hạng III;
- Giám sát công trình DD&CN, HTKT, GT, NN&PTNT: Hạng III;
- Chứng chỉ đấu thầu.
18
9006000957
18 Võ Minh Tạo Phòng giám sát Kỹ sư xây dựng - Thiết kế công trình DD&CN: Hạng III;
- Giám sát công trình DD&CN: Hạng II;
- Giám sát công trình HTKT, GT: Hạng III
- Chứng chỉ đấu thầu.
18
4909004444
19 Nguyễn Quang Vinh Phòng giám sát Kỹ sư xây dựng - Giám sát công trình DD&CN: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II
26
9098001168
20 Lê Duy Trọng Phòng giám sát Kỹ sư xây dựng - Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng II.
14
4909004322
21 Phan Tấn Cả Phòng giám sát Kỹ sư cầu đường - Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng II;
- Giám sát công trình GT (cầu, đượng bộ): Hạng III.
22
9006000496
22 Châu Văn Sơn Phòng giám sát Cao đẳng cầu đường, Kỹ sư xây dựng - Giám sát công trình DD&CN: Hạng II;
- Giám sát công trình GT (cầu, đượng bộ): Hạng II.
 
16
4920073296
23 Võ Trần Uyển Phòng giám sát Cao đẳng xây dựng - Giám sát công trình DD&CN, HTKT: Hạng III.
08
4915018853
24 Võ Cơ Thạch Phòng giám sát Cao đẳng cầu đường - Giám sát công trình GT: Hạng II.
10
4911017307
25 Tô Văn Duyên Phòng giám sát Cao đẳng thủy lợi - Giám sát công trình DD&CN, HTKT, GT, NN&PTNT.
06
4921589168
26 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế - Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng.
18
4908018100
27 Đỗ Thị Hoàng Yến Kế toán Cử nhân kinh tế - Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tin học.
02
4920001924
 
DANH SÁCH NHÂN SỰ CỘNG TÁC VIÊN THƯỜNG XUYÊN
 
STT Họ và tên Trình độ
chuyên môn, chuyên ngành
Chứng chỉ hành nghề
Số năm kinh nghiệm
1 Trần Nguyên Kỹ sư cầu đường - Khảo sát địa hình công trình;
- Thiết kế công trình HTKT, GT;
- Giám sát công trình HTKT, GT;
- Chứng chỉ đấu thầu.
16
2 Võ Ngọc Trí Kỹ sư cầu đường - Thiết kế công trình GT;
- Giám sát công trình GT.
12
3 Mai Thanh Xuân Ks hạ tầng đô thị - Thiết kế công trình HTKT;
- Định giá xây dựng.
14
4 Phạm Tiến Dũng Kỹ sư địa hình, địa chất - Khảo sát địa hình công trình;
- Khảo sát địa chất công trình.
 
21
5 Phạm Ngọc Quốc Kỹ sư cầu đường - Giám sát công trình HTKT: Hạng III;
- Giám sát công trình GT (cầu, đượng bộ): Hạng III.
22
6 Hồ Hoàng Trinh Kỹ sư cầu đường - Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
06
7 Nguyễn Văn Nga Ks hạ tầng đô thị - Thiết kế công trình HTKT: Hạng II;
- Giám sát công trình HTKT;
- Định giá xây dựng.
19
8 Võ Trung Khiêm Kỹ sư điện - Thiết kế công trình điện: Hạng III;
- Giám sát công trình điện: Hạng III.
15