CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực tài chính

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH  
 

Số TT Tài sản Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
1 Tổng số tài sản có 3.360.566.093 3.764.247.467 3.580.639.529
2 Tài sản có lưu động 3.235.418.967 3.313.824.799 3.300.871.939
3 Tổng số tài sản nợ 0 0 0
4 Tài sản nợ lưu động 0 0 0
5 Doanh thu 4.468.853.945 7.639.042.439 7.128.041.107
6 Lợi nhuận trước thuế 38.602.002 99.732.284 37.823.286
7 Lợi nhuận sau thuế 27.581.552 78.405.832 23.278.321