CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực tài chính

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH  
 

Số
TT
Tài sản Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
1 Tổng số tài sản có 4.154.192.130 5.637.570.132 6.330.036.582
2 Tài sản có lưu động 3.423.674.118 3.473.468.270 3.607.601.647
3 Tổng số tài sản nợ 0 0 0
4 Tài sản nợ lưu động 0 0 0
5 Doanh thu 13.323.951.297 11.818.992.003 15.578.120.287
6 Lợi nhuận trước thuế 155.300.861 115.980.595 167.961.647
7 Lợi nhuận sau thuế 122.802.179 85.029.760 134.133.377