CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực tài chính

SỐ LIỆU TÀI CHÍNH TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY
Số TT Nội dung Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
1 Tổng số tài sản có 5.792.649.555 6.477.460.937 4.046.740.040
2 Tài sản có lưu động 5.266.128.084 5.970.575.294 3.513.823.582
3 Tổng số tài sản nợ 2.164.101.862 2.722.434.934 391.507.930
4 Tài sản nợ lưu động 2.164.101.862 2.722.434.934 391.507.930
5 Doanh thu 11.818.992.003 15.578.120.287 8.492.626.693
6 Lợi nhuận trước thuế 115.980.595 167.961.647 90.401.618
7 Lợi nhuận sau thuế 85.029.760 134.133.377 67.291.851