CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của công ty gồm có:
- Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc.
- Ban kiểm soát.

- Phòng tổ chức - hành chính.
- Phòng quản lý dự án.
- Phòng Thiết kế 1 ( Thiết kế quy hoạch - Công trình DD&CN)
- Phòng Thiết kế 2 (Công trình Giao thông - Hạ tầng - NN & PTNT)
- Phòng Giám sát
- Phòng Đấu thầu
- Phòng tài chính - kế toán.
- Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.