CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của công ty gồm có:
- Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc.
- Ban kiểm soát.
- Phòng tổ chức - hành chính.
+ Bộ phận lễ tân, phục vụ.
+ Bộ phận tổ chức - hành chính.
- Phòng quản lý dự án.
+ Bộ phận quản lý dự án.
+ Bộ phận thẩm định, đấu thầu.
- Phòng dự án - thiết kế.
+ Bộ phận dự án - thiết kế.
+ Bộ phận dự toán - thẩm tra.
- Phòng quản lý chất lượng.
+ Bộ phận giám sát, thi công.
+ Bộ phận kiểm định chất lượng.
- Phòng tài chính - kế toán.
+ Bộ phận kế toán.
+ Bộ phận thủ quĩ.
- Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.