CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng và cập nhật văn bản mới


Một số văn bản mới có hiệu lực của ngành xây dựng

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 05/09/2019 của Bộ Xây dựng Quy định  Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019
Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 30/09/2019 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 314/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019 thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP


Những điểm mới đó là:
“Thay “dự toán gói thầu xây dựng” bằng “giá gói thầu xây dựng”. Đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chí phí và bổ sung đối tượng dự án PPP”.
Đối với nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng (6 nguyên tắc), bổ sung 4 quan điểm: “Quản lý chi phí phải phù hợp với hình thức đầu tư và phương thức quản lý dự án; bổ sung nguyên tắc đảm bảo tính đúng, tính đủ, gắn với kế hoạch thực hiện dự án, điều kiện, biện pháp, công nghệ thi công; Quy định quản lý chi phí riêng cho từng công trình bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách; Quy định quản lý chi phí cho từng công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới”.